ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

💠 *دیدار مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت بازرسی و فنی تکین کو و کارشناسان همراه با مدیرعامل چوکا*

💠 *دیدار مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت بازرسی و فنی تکین کو و کارشناسان همراه با مدیرعامل چوکا*


🔻 در راستای بررسی و شناسایی مشکلات فنی چوکا و همچنین استفاده از ظرفیت ها و فرصت های همکاری با رویکرد هم افزایی درون گروهی شرکتهای شستا، مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت بازرسی و فنی تکین کو و کارشناسان همراه با مدیرعامل چوکا و معاونت صنعت این مجموعه دیدار نمود.

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group