ما جهانی می اندیشیم!

 تلفن: ۴۴۹۴۲-۰۱۳

ایمیل: Manager{@}Chouka.com

آگهی مزایده عمومی 1/1401

 آگهی مزایده عمومی شماره ۱/۱۴۰۱

 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران در نظر دارد نسبت به فروش اقلام بلااستفاده، مستعمل و ضایعاتی، وسایط نقلیه فرسوده و اسقاطی و ترانس برق سالم و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در آگهی مزایده اقدام نماید.

طراحی‌و توسعه : ایکاد وب

Template Design:Dima Group